School Song (MIDI file)

 

School Song (Version of english)

Lyrics of School Song

                        Cian bai syue zih cyun jyu siao ting,

                                    Yuan wang yu shan cang cuei pin lin kun hai cheng cing,

                                    Cian sin li jhih ke ku cheng ming,

                                    Jhuei zong sian xian shih ye fa yang ai guo jing shen,

                                    Cian jin cian jin,

                                    Mu ji li cheng zao jiou ji shih cai syue wan cheng,

                                    Guo min shih ming li yi lian chih du sin li sing,

                                    Jin wu chai jhih nu li sian wo siao jhih guang ming.